Покана за общо събрание на екипа

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

18308953_10155974679078238_1871567421_n

Управителният съвет на Сдружение „Знам и мога“ София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 17.02.2021 г. в 09:00 ч. на адрес: София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 52, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Отчета на УС за дейността на Сдружението за 2020 г.; Освобождаване на членовете на УС от отговорност за дейността им през 2020 г.;

2. Обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 г.; и Доклада за дейността на Сдружението за 2020 г.;

3. Обсъждане и приемане на Програма за дейността и бюджет за 2021 г.;

4. Промени в състава на Управителния съвет на Сдружението;

5. Промяна в Седалището и адреса на управление на Сдружението;

6. Вземане на решение за осъществяване на дейност в обществена полза.

7. Приемане на промени в Устава на Сдружението в съответствие с взетите решения;

8. Разни.

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез писмено упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Материалите по провеждане на общото събрание се предоставят на всеки член при поискване в офиса на Сдружението.

 

office-1209640_1280