youth.in.action.bg

В седмицата 25.03 - 28.03.2014год. на територията на 2 СОУ "Акад.Емилиян Станев" се проведе Първи национален семинар по проект "Бъдещето е в ръцете на младите хора". В семинара се включиха и ученици от Іва АЕГ и ІІАЕГ -Томас Джеферсън.
Проектът се осъществява в партньорство с организации от Бразилия, Португалия, Кабо Верде и Сао Томе и Принсипи.

Прочети още...

project.smat

Проучване относно използването на социалните медии в свободното време  и за учене или преподаване по проект SMAT (GRU-12–P–LP –30 –CJ–DE)

Според национално проучване в България през 2011 около 45 % от българските семейства имат достъп до Интернет. Най-активните интернет потребители са младите хора (между 16 и 24 години), които представляват 80 % от всички българи използващи интернет. Що се отнася до хората на възраст между 65 и 74 години само 6.2 % от тях могат да работят с компютър.

Прочети още...

profession.future.bg„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Знам и Мога” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика”

Успешно продължава проектът “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), осъществяван от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР и ЕСФ. През месец януари‘2014год.  бе проведено обучение в България на специалисти в областта на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и неформалното образование.

Прочети още...

desk.logo.2

На 25.02.2014 година бяха избрани четирима души, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS

Прочети още...

project.smatНа 12.02.2014 проект SMAT- „Социални медии и обучение за възрастни”, (GRU-12–P–LP –30 –CJ–DE), по който Сдружение „Знам и Мога” е партньор,  беше избран за добра практика в областта на проектите, научните изследвания и методологиите. Присъждането на наградата беше обявено на церемония организирана от Design for All Foundation и провела се в Париж.

Прочети още...

Успешно продължава проектът “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), осъществяван от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР /ЕСФ. През месец януари‘2014 бе проведено обучение в България на специалисти в областта на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и неформалното образование. Обучителите бяха представители на партньора от Великобритания по проекта-организацията Дакорум.

Прочети още...

На 20.02.2014 година стартира селекцията на кандидати, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS.

При подбора на заминаващите доброволци ще се обърне внимание на желанието на приемащата организация Dacorum CVS да се изберат кандидати, които имат опит в работните места предлагани от тях – работа в офис, административна работа, работа с хора, опит в продажби (магазин), организация на събития и дейности, свързани с тях, маркетинг и/или опит като местни доброволци. Няма поставени изисквания за квалификация, образование или трудов стаж, както и високо ниво на владеене на английски език. Няма горна възрастова граница, нито изисквания за принадлежност към определена класа, раса, вярвания, пол или други дискриминационни критерии.

Прочети още...

project.medilingua.logo

2013-1-PL1-LEO05-37769

Проектът се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма Учене през целия живот. Дейностите по него се реализират в България, Полша, Португалия, Германия и Великобритания. Проектът стартира официално на 01.01.2014 и ще продължи 24 месеца.

Прочети още...
Banner