judEx+

Наръчник по проект JudEx+ II част

Публикувано на Публикувано в Uncategorized
В първата част към статията Ви запознахме с първи раздел от съдържанието по наръчника по проект JudEx+.

Раздел втори

Модул IV: Ранно откриване на сексуално насилие над деца има за цел да обясни значението на ранното диагностициране на признаци на сексуално насилие над деца, превенцията на такова, разпознаване  признаците на сексуално насилие и да обяснят начините, по които да се комуникира с  детето, за да насърчи споделянето. Модулът съдържа само една сесия. Помагалата към модула съдържат казус с реални лица и дискусионни карти, които участниците трябва да обсъдят, да предложат различни методи за решаване на казуса и оценка на реакцията на героите.

Mодул V: Информиране на семействата за съдебните производства, се занимава с това да се идентифицират съдебните производства, специфични за отделните страни, и съществуващите протоколи в случаи на сексуално насилие над деца, да се определят услугите и факторите, които подпомагат процеса на комуникация със семействата, както и  нейното качество.Сесиите в модула са две – „Инструменти за връзка с деца“ и „Информиране на семейството за съдебните производства“. Помагалата към модула съдържат казус за посрещане на специалните нужди на уязвимите лица и дискусионна карта с въпроси към казуса. Той отново е извлечен от реално сибитие. Въпросите в дискусионната карта са свързани с процедурите в националното законодателство в съответната страна и обсъждане на подобни случаи от страна на участниците.

Модул VI: Механизми за междуинституционална подрепа има за цел да научи участниците да информират за институциите / организациите, които могат да допринесат за подобряване на услугите, предоставяни на деца, жертви на сексуално насилие, да посочват начините за междуинституционално сътрудничество, както и да планират и изготвят меморандуми за разбирателство.

Единствената сесия в модула се занимава с Механизми за междуинституционална подкрепа. Казусът е изпълнение на междуинституционални протоколи и действия, предлагащи подкрепа на жертвите и техните семейства, в случаи на сексуално насилие над деца. Дискусионните карти са 3, като фокусът пада върху изясняване начините и споделяне на опита на специалистите помежду им, по отношение на разрешаване на казус, свързан със случай на сексуално насилие над деца, при който работят 4 различни вида специалисти –  психолог, социален работник, невропсихиатър и психопедагог. Участниците в сесиите трябва да разгледат детайлно случая и да обмислят различни стратегии за решаването му, подобряване на методите и извличане на уменията за работа с такива деца.

Модул VII: Повишаване на осведомеността относно сексуалното насилие над деца, цели да разгледа нивото на осведоментост по една от най – деликатните обществени теми, да анализира и разработи нови кампании за повишаване на публичността по този въпрос. Сесията е една с две помагала – „Добра практика – повишаване на осведомеността от гледна точка на център за застъпничество за деца“, „Добра практика – национална кампания за повишаване на осведомеността“ и дискусионни карти. В този случай те не реашават казуси, а извличат пряка полза от правени вече психо- социални експерименти. Специалистите трябва да споделят дали на местно ниво работят за усведомеността по въпроса и съответно да споделят своя опит в правенето на подобен род кампании.

Модул VIII: Ранно откриване на професионално прегаряне, засяга една много важна част от проблемите на работата с деца – жертви на сексуално насилие. В тази част на проекта се говори за симптомите и идентификация на факторите за прегаряне сред професионалистите, които са ангажирани в съдебни производства, свързани с посегателства над деца, съответно да се измисли начин за превенция на това явление.

Сесията е за Ранно откриване на професионално прегаряне, метода в нея е отново решаване на казус, а в ресурсите е заложен примерен случай на разпознаване и справяне с ранните признаци на професионално прегаряне. Участниците в сесията трябва да анализират  и да се поставят на мястото на героя в историята, като основната цел е да се направят изводи как се диагностицира професионалното прегаряне и какво може да бъде променено, за да бъде практически избегнато то и дали трябва да се направи избор между професионализма и личностното добруване.

Модул IX: Децата като нарушители е последен в наръчника по проекта. Той се занимава с огледалния проблем на всички преди него – тогава, когато децата са в ролята на насилници. Целите на модула е да научат специалистите да разпознават тормоза и децата, които упражняват насилие и да определят професионалните нагласи спрямо тях.

В сесията „Разпознаване на професионалните нагласи и поведение при работа с деца, извършители на престъпления и техните семейства“ се обсъжда казус, а ресурса на модула е примерен случай за разбиране на професионалните нагласи при работата с деца – нарушители. Специалистите трябва да повишат своята компетентност по тези въпроси и съответно да са подготвени за работата с такива проблемни деца.

В дискусионните карти се разглеждат както мислите и чувствата на специалистите, които работят с детето нарушител, така и връзките със засегнатите семейства. Обсъждат се алтернативи за справяне на база личен опит на участващите в сесията.

Отговори

Your email address will not be published. Required fields are marked *