judEx+

Първи отзиви след презентационните обучения по проект JudEx+

Публикувано на Публикувано в Uncategorized
Месеците май и юни поставиха силен старт за реализацията на проект JudEx+ в цяла Европа.

Програмата JudEx+ за обучение е форум за обмен на знания и опит относно съдебни производства в случаи на сексуално насилие над деца, насърчаващо професионалистите да бъдат информирани, да си сътрудничат и да вземат под внимание правата и нуждите на децата на всички етапи от производството.

Повече информация за провелите се срещи в държавите, участващи в проекта, можете да видите тук.

Проект  JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие, е създаден от “Hope for Children” UNCRC Policy Center от Кипър и предоставя иновативните идеи и възможности в областта на Човешките права, Равенство и Гражданство и работа с деца – жертви на сексуално насилие.

Проектът е съфинансиран от програмата на Европейския Съюз за „Права, равенство и гражданство“. Партньори по него са Hope for Children UNCR Policy Centre (Кипър), Frederick University (Кипър), RINOVA (Великобритания), CESIE (Италия), Folkuniversitetet (Швеция), University of Primorska(Словения) и Сдружение „Знам и Мога“ за България.

Проектът JudEx+ е поставен на основа на международни документи като Конвенцията на ООН за правата на децата, Конвенцията от Ланзароте, ръководните принципи на Съвета на Европа за правосъдие и защита на децата. Проектът  има за цел да предостави, обогати и повиши знанията и подготовката на специалисти, работещи с деца.

Изготвеният Наръчник по проекта предоставя инструменти и техники за водене на курсове за подпомагане на децата – жертви и  включването им във взимането на решения за тяхното бъдеще и сигурност вкъщи, в училище, в обществото. Засяга се и темата за сътрудничеството между институциите и семейства/родители по темите с насилието над децата. Всички описани в наръчника по JudEx+ случаи са реални, програмата популяризира щадящите деца съдебни производства, които насърчават професионалистите да взимат решения в услуга и за доброто на децата.

Основните цели на проекта, описани в наръчника, са повишаване на осведомеността на участниците относно правата на децата и щадящо децата правосъдие чрез международни инструменти; подобряване на комуниацията между участниците и децата – жертви, с цел намаляване на стреса и травмата от преживяването; изграждане на устойчиви мрежи между заинтересованите страни, които да функционират единно в името на доброто на децата на ралзичните  етапи от съдебното производство.

Judex+ е създаден за психолози, преподаватели, служители на НПО, професионалисти, занимаващи се с правни и съдебни производства, свързани с деца, юристи, полицейски служители и всички други лица, които имат интерес в областта на работата и подпомагането на деца, станали жертви на подобен род насилие.

Наръчникът по JudEx+ е разделен на два основни раздела, включващи модули. Те са обособени след щателно проучване на потребностите в държавите – партньори. Подбрани са най – значимите теми, обсъдени са както уменията за вербална и невербална комуникация с дете – жертва, така и оптимизацията на връзките между службите и децата, с цел ранна диагностика на проблемите и повишаване ефективността за защита на децата.

Двата основни раздела обхващат 9 модула. Всеки модул представя целите, които трябва да се постигнат; схемата на модула;  ресурсите за обучение като помагала, листовки, представяне на документи и казуси за обсъждане; карти за дискусии, които да насочват обучаемите по съответните въпроси.

Раздел I представя оформлението и съдържанието на основните модули, пряко адресирани до правата на децата, правосъдната система за деца, невербалната и вербалната комуникация с децата в случаи на сексуално насилие.

Раздел II представя селекция от теми за изграждане на умения в участниците за ранно откриване на насилието, подкрепа за семейството, повишаване на осведомеността, междуинституционалното сътрудничество в случаи на сексуално насилие над деца, случаи, когато децата са насилници и професионалното прегаряне на специалистите.

Участниците по програма JUDEX+ получават наръчник с материали. В него са включени всички необходими ресурси- библиография, тестове за самооценка и др.

Обучителният пакет е достъпен онлайн в платформата JudEx+.

Раздел първи

МОДУЛ I: Правосъдие, щадящо децата, при случаи на сексуално насилие над тях има за цел да изясни концепцията за щадящо децата правосъдие и международните и национални инструменти за защита на правата на детето, както и да обобщи възможностите за сътруднитчество между засегнатите институции. Той е разделен на две сесии, с включени към тях помагала и дискусионни карти – “Щадящо децата правосъдие” и “Устойчиво, щадящо децата правосъдие, чрез междуинституционално сътрудничество”.

Сред помагалата за модула са Конвенция на Съвета на Европа за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално малтретиране, Насоки на Съвета на министрите на Съвета на Европа за щадящо децата правосъдие, Конвенция на ООН за Правата на детето, Карта на устойчиво междуинституционално сътрудничество. Към помагалата са включени дискусионни карти, които участниците трябва да попълнят с оглед на ситуацията в тяхната държава.

МОДУЛ II: Невербална комуникация има за цел да направи лесен за разбиране езика на тялото на децата, да предостави примери за комуникационни похвати, които да улесняват и/или влошават комуникацията с детето, както и да подпомогнат изграждането на умения за невербална комуникация с детето. Той е разделен на три сесии, с включени към тях помагала и дискусионни карти. Сесия 1 – “Невербална комуникация с детето”, Сесия 2 – “Език на тялото”, Сесия 3 – “Културни специфики”.

Сред материалите за модула са уводна лекция за невербалната комуникация, разбиране езика на тялото, културните различния при нея, примери от практиката с реални герои и сменени имена. Към помагалата са включени дискусионни карти с казуси за решаване, свързани с реалните герои от примерите.

Модул III: Вербална комуникация се занимава с обясняване на начините, по които вербалната комуникация се определя от когнитивното развитие на детето, дават се примери за словесни комуникационни знаци, които насърчават установяването на безопасна и надеждна връзка, определят се заинтересованите страни и ресурсите, които могат допълнително да подпомогнат изграждането на лични вербални комуникативни умения.

Модулът включва две сесии – “Вербална комуникация с детето”  и “Вербална комуникация и доверие”.

Сред материалите за модула са уводна лекция за вербална комуникация и общуване с детето, съвети за по – пълноценно общуване с него, примери от практиката с реални личности, дискусионни карти с казуси за решаване по темата за изграждане на сигурна и надеждна връзка с детето.

Още информация за наръчника по JudEx+ очаквайте скоро!

Отговори

Your email address will not be published. Required fields are marked *