Кандидатстване след 7 клас - Въпроси и отговори - Част 2

Често задавани въпроси за кандидатстването след 7 клас II част

Публикувано на Публикувано в Uncategorized

Как ще се формира балът при кандидатстване за прием след 7 клас?

Изпитът по български език и литература е на 19 май 2017 г., а по математика – на 22 май 2017 г. Изпити за оценка на способностите ще провеждат само училищата по изкуство и култура и спорт. Датите за провеждане на изпитите за проверка на способностите са: по изобразително изкуство – 02.06.2017 г., по музика – 05.06.2017 г. и по физическо възпитание и спорт – 31.05-01.06.2017 г.

След 12-ти юни учениците ще могат да получат служебните си бележки с резултатите от приемните изпити (НВО) в училището, в което учат. Документи за прием след 7 клас се подават между 16 и 22 юни 2017 г.

Учениците могат да кандидатстват за профилирано обучение по чужди езици, хуманитарни науки, обществени науки, икономическо развитие, софтуерни и хардуерни науки, предприемачески, математически, природни науки, изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт.

Максималният бал при кандидатстване след 7 клас ще е 500 точки. Той се формира  от следните елементи:

  1. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и математика.

Резултатите от НВО се оценяват максимално с по 100 точки за всеки от предметите. При включването им в бала има няколко варианта:

–         Според първия може да се удвоят резултатите от изпитите по български език и литература и по математика – 200 т. + 200 т. = мах. 400 т.

–         При втория се удвоява или резултатът по български, или този по математика (по преценка на училището), а резултатът от другия предмет се включва само веднъж. Към получения бал се добавя и резултата от олимпиада или състезание, включени в календара на МОН – 200 т.+100 т.+100 т. = мах.400 т.

–        При третият вариант единият от резултатите от националното външно оценяване може да бъде утроен, а другият да се прибавя само веднъж – 300 т. + 100 т. = мах. 400 т.

Когато един ученик не се е явил на някой от изпитите от националното външно оценяване, в балообразуването този предмет участва с нула точки. Минималният праг, с който седмокласниците ще могат да кандидатстват в гимназия от 2017 г.  е 30 точки.

За учебната 2017/18 г.   всички седмокласници ще получават диплома за завършено основно образование и ще трябва задължително да кандидатстват за прием в осми клас, дори и да продължават образованието си в същото училище.

Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет (определен от съответното училище), имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.

  1. Вторият елемент от балообразуването е оценките от дипломата за завършено основно образование по два учебни предмета от общообразователна задължителна подготовка, преобразувани в точки по следната скала:

отличен /6/ се приравнява на 50 точки;

много добър /5/ – 39 точки;

добър /4/ – 26 точки;

среден /3/ – 15 точки.

Този елемент съвкупно може да носи максимално 50 т.+50 т. = 100 т.

Училищата могат да изберат различни учебни предмети при образуването на бала за прием след седми клас за всяка отделна паралелка. Разлика може да има дори между две паралелки с един и същи профил в едно и също училище.

  1. Третият елемент от балообразуването се включва по решение на Педагогическия Съвет на училищата и той е резултата от участие в областния/националния кръг на олимпиада или състезание от календара на МОН по учебен предмет, по който не се провежда национално външно оценяване. Олимпиадите, от които ще може да се избира, са: информационни технологии, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия, биология.

Този елемент може да замени един път резултата от НВО по БЕЛ или математика. Максималните точки за резултат от олимпиада ще са 100. С решение на Педагогическият съвет на училището  ще се определи коефициентът, с който ще се признават оценките съответно от областен и от национален кръг.

Балообразуващите предмети за съответния профил в съответната гимназия могат да се видят в Държавният план-прием за 2017/18 г. Там срещу всяка една от паралелките, независимо дали е професионална или профилирана, ще бъде изписан начинът, по който ще се формира балът. Държавният план-прием   се утвърждава по области до 30 март. До 10 април на интернет страниците на регионалните управления на образованието се публикува утвърденият план-прием за всички училища в съответната област. Той се обявява и на интернет страницата на съответното училище. Там може да се види и формулата, по която ще се формира балът за прием във всяка паралелка на училището.

Важно е родителите да проверят как ще се формира балът за всяка паралелка, за която се иска да се кандидатства след 7 клас, за да може съобразно показаните резултати от НВО, свидетелството и олимпиадите, и предпочитанията на детето, да се обмислят и подредят желаните профили и училища в заявлението за кандидатстване след 7 клас. Трябва да се търси оптималното съотношение между възможности и желание.

За учебната 2017/18  година заявления за прием в гимназия ще могат да се подават както на хартия, така и по електронен път. Ако един седмокласник е подал заявления и онлайн, и на хартия, за валиден ще се приема хартиеният вариант. Документи на хартия ще се подават, както и в предишни години, в училища-гнезда, които ще бъдат оповестени на сайтовете на регионалните управления на образованието. Задължително е заявлението да бъде подписано и от родител, тъй като учениците са непълнолетни.

Кандидат-гимназистите трябва да подреждат желанията си не само по училища, но и по паралелки, тъй като различните паралелки могат да класират с различни балообразуващи предмети. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание.

Първото класиране ще излезе до 27 юни. След неговото оповестяване учениците имат две възможности – да се запишат в училището или просто да потвърдят, но без да се записват, и да участват във второто класиране. В този случай няма нужда от пренареждане на желанията. Второто класиране излиза до 4 юли. Ако ученикът не е доволен от приема си и на второ класиране, той може да участва в третото, като в този случай се налага да пренареди желанията си съобразно незаетите места в гимназиите. Резултатите от трето класиране ще бъдат готови до 17 юли 2017 година.

Примерно изчисляване на бала при кандидатстване в профилирани гимназии:

  • За профил „Хуманитарен“ балът се изчислява като сбор от утроената оценка от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, оценката по български език и литература от удостоверението за завършен VII клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.
  • Кандидатите за паралелките с профил „Природо-математически“ и „Технологичен“ се състезават с бал, който е сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика, оценката по математика от удостоверението за завършен VII клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет.

Пример: Образуване на бала при кандидатстване в СМГ след VII клас: утроената оценка от НВО по Математика (макс. 3х100 точки) + оценката от НВО по БЕЛ (макс. 100 точки) +оценката по Математика от дипломата за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки) + оценката по БЕЛ от удостоверението за завършен 7-ми клас, преобразувана в точки** (макс. 50 точки).

  • Желаещите да учат в езикови паралелки се класират по бал, който е сбор от удвоените оценки от теста по български език и литература и от теста по математика, и от оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен VII клас.

 

  • За профилите „Изкуства“ и „Спорт“ балът е сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

Максималният бал е 500 точки, като 400 от него се получават от общия резултат от националното външно оценяване по математика и български език, а останалите 100 от два предмета от дипломата.

Новата законова уредба изключва възможността гимназии като НПМГ да организират собствени приемни изпити.

Отговори

Your email address will not be published. Required fields are marked *